Vilkår og bestemmelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
GNE SOLAR AS

 1. Bruksområde for vilkårene.
  Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra GNE SOLAR AS, med mindre annet
  er skriftlig avtalt. Tillegg eller avvik fra disse alminnelige betingelser må avtales skriftlig og medtas i
  avtalen.
  Vilkårene gjelder sammen med akseptert tilbud. Kjøpet er regulert av forbrukerlovgivningen,
  herunder, men ikke begrenset til, lover om forbrukerkjøp, angrerett, markedsføring,
  personopplysninger og kredittkjøp.
 2. Partene
  Selger er:
  GNE SOLAR AS
  Kjøper er:
  Den som er oppgitt som kjøper i bestillingen
  Underleverandører.
  GNE SOLAR AS har rett til å la hele eller deler av sine kontraktsforpliktelser å bli utført av
  underleverandører. Partenes kontrakts ansvar overfor hverandre endres ikke derved.
 3. Markedsføring og sosiale medier
  Kunden gir GNE SOLAR AS rett til å benytte bilder fra kundens eiendom, solcelleanlegget og
  installasjonsprosessen fritt i markedsføringstiltak, herunder i sosiale og betalte medier.
 4. Personvern
  GNE SOLAR AS behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og
  regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter.
 5. Bestillings- og avtaleprosess
  Bestillingen er bindende når tilbudet fra selger er skriftlig akseptert fra kjøper. Tilbudet må leses
  nøye. Feil eller mangler som kjøper skjønte eller måtte forstå var feilskrift gir ikke under noen
  omstendighet grunnlag for noe krav overfor selger. Det tas forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan
  forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår
  markedsføring eller på annen måte. GNE SOLAR forbeholder seg retten til å endre prisene for
  å ta hensyn til kostnader knyttet til endring i valutakurser eller andre kostnader mellom datoen for
  innkjøpsordren og leveringsdato. Kjøper skal betale eventuelle slike økninger i tillegg til prisen som
  kommer frem av kontrakten.
  Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom
  produktet er utsolgt eller ikke kan leveres.
  Oppsigelse fra kundens side
  kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 21 dager etter at kjøpsavtalen er signert.

Dersom kunden avbestiller installasjonen før avtalt starttidspunkt opp til 10 %.
Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for
arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.
Annullering og oppsigelse GNE SOLAR sin side
GNE SOLAR kan si opp avtalen eller avbryte leveransen uten kostnad hvis installasjonen ikke
kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor GNE SOLAR sin kontroll og som
kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader.

 1. Generelle prisforutsetningerPrisene er basert på at installasjonen utføres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er
  gjeldende:
  1. Bygningen der solcelleanlegget skal installeres, er klar og tilgjengelig til avtalt
  installasjonsdato. Merk at den faktiske installasjonsdatoen kan bli senere enn dette, av
  grunner beskrevet nedenfor.
  2. Kabling fra taket til vekselretteren og/eller sikringsskapet skal gjennomføres etter den mest
  praktiske og kostnadseffektive rute, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
  3. Vekselretteren installeres og kobles til strømnettet i den samme bygningen som
  solcellepanelene er montert på, og monteres fortrinnsvis utvendig eller i samme eller
  tilstøtende rom som sikringsskapet.
  4. Skjult kabling, er ikke inkludert i prisen.
  5. Bruk av optimizere er ikke inkludert i prisen, med mindre dette er spesifisert i tilbudet.
  6. Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som
  brukes i prosjektet.
  7. Det offentlige nettet og nettet i huset er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har
  tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at Solcelleanlegget kan tilknyttes uten ytterligere
  utbedringer eller tilpasninger.
  8. Sikringsskapet er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass.
  9. Hovedsikringen, det elektriske anlegget og underfordeling er tilstrekkelig dimensjonert.
  10. Installasjon utføres på det bygget der det elektriske hoved inntaket er plassert. I tilfeller hvor
  installasjonen utføres på et annet bygg, kan tilleggskostnader påløpe som et resultat av
  behov for ytterligere kabling og/eller underfordeling.
  11. Taket er vanntett og i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for
  montering og festing av solcellepanelene. Hvis taket eller eiendommen er i en slik tilstand at
  installasjonen av solcelleanlegget ikke kan gjennomføres trygt uten omfattende reparasjoner
  eller bygningsarbeider, har GNE SOLAR rett til å avbryte prosjektet uten å pådra seg
  erstatningsansvar, og til å kreve kunden for eventuelle påløpte utgifter.
  12. Taket er ikke tekket med skifer eller gress.
  13. Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, om dette tilbys, prises separat, og prisen
  inkluderer fjerning av takstein og annet tak materiale i det aktuelle panelområdet. Ved
  installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert.
  14. Spesielle taktyper, slik som for eksempel tak materialer som inneholder asbest, prises
  separat. GNE SOLAR i forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten
  kostnader for GNE SOLAR, på tak med asbestholdige materialer.
  15. Spenningskvalitet fra netteier er innenfor normal, inkludert spenning fra solcelleanlegget.

Nødvendige tillatelser
• Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger fra de aktuelle
myndighetene før solcelleanlegget installeres. Slike godkjenninger kan inkludere
byggetillatelser fra by eller kommune, samt avtale med Kundens strømleverandør om salg og
kjøp av overskuddsstrøm.
• GNE SOLAR avtaler strømtilkobling med den lokale netteieren.
GNE SOLAR kan bistå kunden med informasjon for å hjelpe med eventuelle
tillatelsesprosesser.

 1. Under installasjonen
  1. Kunden skal sørge for at GNE SOLAR har uhindret adgang til kundens eiendom i forbindelse
  med installasjon av solcelleanlegget.
  2. GNE SOLAR skal ha uhindret adgang til vann og elektrisitet i forbindelse med installasjon av
  solcelleanlegget.
  3. Kunden skal fjerne alle flyttbare hindringer, rydde snø og gjennomføre lignende tiltak som er
  nødvendige for adgang til kundens eiendom og utførelse av installasjonen.
  4. Det skal ikke være noen hindringer som begrenser eller vanskeliggjør tilgang til taket, som
  søyleganger, vinterhager eller lignende. Forlenget montasjetid som følge av begrenset adgang på
  grunn av uflyttbare hindringer som ikke er opplyst om, kan faktureres kunden.
  5. Kostnadsøkning som følge av begrenset tilgang til kundens eiendom, elektrisitet eller vann, kan
  faktureres kunden i sin helhet.
  8. Tilpasninger og konfigurering
  1. Tilpasninger i størrelse (f.eks. antall panel) og konfigurasjon (f.eks. paneltype,
  effektoptimalisatorer, vekselretter) kan forekomme hvis spesielle omstendigheter på taket krever en
  reduksjon av området solcellepanelene dekker.
  2. Endringer av det planlagte materialet og utstyret for installasjonen kan forekomme hvis dette er
  nødvendig for å tilrettelegge for endringer og tilpasninger av installasjonen på stedet. Kunden
  aksepterer at slike endringer ikke skal betraktes som feil eller mangelfull leveranse.
  3. GNE SOLAR forsøker å kartlegge alle nødvendige endringer før Solcelleanlegget installeres,
  men noen ganger kan mindre endringer oppstå i løpet av installasjonsarbeidet, og prisen vil
  reduseres eller økes tilsvarende. Kunden vil bli informert om slike endringer, og må godkjenne
  enhver prisendring som overstiger 5 %.
 2. Leveranse og driftsettelse og dokumentasjon
  1. Leveranse av solcelleanlegget betyr at alt utstyret er korrekt og funksjonelt installert og testet.
  2. Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på eiendommen er i drift ved leveranse.
  3. Idriftsettelse av solcelleanlegget, inkludert oppstart av kraftproduksjonen, skjer etter godkjenning
  fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sette
  installasjonen i drift på tidspunktet for leveransen, på grunn av krav fra lokale myndigheter eller
  netteiere.
  4. Noen netteiere krever at kundens elektrisitetsmåler skiftes ut før solcelleanlegget settes i drift.
  Netteieren har eneansvar for denne prosessen, og GNE SOLAR AS har intet ansvar for
  eventuelle forsinkelser av kraftproduksjonen fra solcelleanlegget som skyldes at netteieren skifter
  ut elektrisitetsmåleren.
  5. GNE SOLAR vil hjelpe til med idriftsetting av solcelleanlegget etter leveranse.
 3. GNE SOLAR vil gi kunden dokumentasjon på solcelleanlegget. Dokumentasjon leveres
  elektronisk, og inkluderer produktdatablad og brukerveiledninger og samsvarsdokumentasjon.
  7. Kunden godtar at solcelleanlegget er komplett når leveranse er gjennomført og dokumentasjon er
  overlevert.
 4. Leveransetidspunkt for installasjon kan justeres, da GNE SOLAR ikke kan ta ansvar for leverandørers leveransestatus.
 5. Data og tilkobling
  1. Tilkobling av solcelleanlegget til internett forutsetter at Kunden har tilgjengelig internett, Ethernet
  port, tilgjengelig i nærheten av vekselretter. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med WiFi, da er det
  nødvendig at WiFi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av
  installasjonen.
  2. Det er kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer, og at vekselretteren/vekselretterne er
  konfigurert med riktig passord. GNE SOLAR er ikke ansvarlige for feilsøking i forbindelse
  med internettforbindelse.
  3. GNE SOLAR vil hjelpe kunden med å registrere solcelleanlegget på
  vekselretterprodusentens nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal
  er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et
  anliggende mellom produsenten og kunden.
  Kunder som ikke ønsker at solcelleanlegget skal registreres på vekselretterprodusentens
  nettportal må gi uttrykkelig varsel om dette.11. Systembetingelser
  1. Solcelleanlegget er balansert mellom solcellepanelenes nominelle likestrømseffekt og
  vekselretterens vekselstrømeffekt.
  2. Størrelsen og den oppgitte effekten til anlegget er forbundet med den nominelle
  likestrømseffekten fra solcellepanelene.
  3. Installatøren vil, som en del av prosjekteringen, vurdere hvilken vekselretter er den beste for
  prosjektet. Ettersom de fleste vekselrettere er mer effektive ved høy utnyttelse, vil vekselretteren
  i mange tilfeller dimensjoneres noe lavere enn den nominelle likestrømmen fra alle
  solcellepanelene samlet. Dette gjøres for å optimere anleggets årlige energiutvikling, og kan føre
  til at topproduksjonen fra solcelleanlegget på spesielt solrike dager blir noe lavere enn det som ellers ville vært mulig.
  4. Støy fra Solcelleanlegget kan forekomme som et resultat av kjølevifter og/eller
  koplingskomponenter i vekselretterne.
  12. Salg av kraftoverskudd
  Kunden eier kraften som Solcelleanlegget produserer. GNE SOLAR AS har ikke ansvar for salg
  av kraftoverskudd.
 6. Ytelsesgaranti
  1. GNE SOLAR garanterer at solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle
  likestrømseffekten, men gir ingen garanti angående kraftproduksjonen.
  2. Den anslåtte kraftproduksjonen som GNE SOLAR oppgir er basert på systemeffekten og
  tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon mottatt om
  installasjonsstedet. Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid og kan påvirkes av lokale
  værvariasjoner samt skygge fra vegetasjon, tilstøtende bygg eller andre elementer på stedet.
  Skygge fra bygningselementer, nærliggende bygg, vegetasjon eller lignende er ikke tatt med i
  beregningene.
 7. Alle produktene er følsomme for slitasje, som kan føre til redusert ytelse og produksjon over tid.
  En reduksjon i kraftproduksjonen som følge av normal slitasje, eller som ligger innenfor de data
  produsenten har oppgitt for maksimalt kvalitetstap, må forventes.
  4. Enhver produktgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom Kunden og
  produsenten. Merk at slike produktgarantier kan forutsette at kunden registrerer produktet i
  henhold til produsentens fremgangsmåter.
  Solcelleanlegget er ikke kundens primære strømkilde. GNE SOLAR er derfor ikke ansvarlig for
  tap forårsaket direkte eller indirekte av strømbrudd. Dersom strømmen fra strømnettet blir borte
  slår solcelleanlegget seg av, iht. gjeldende regelverk.
 8. Drift og vedlikehold
  Det leveres Drift og vedlikeholdsdokumentasjon for leveransen der dette er avtalt. Datablader og
  produktinformasjon som medfølger leverte produkter leveres. GNE SOLAR AS kan etter
  forespørsel fra kunden levere dokumentasjon på produkter hvor dette ikke normalt
  medfølger. Kunden plikter å følge instrukser for drift og vedlikehold. GNE SOLAR AS er ikke
  ansvarlig for skader mm som følge av feil bruk eller vedlikehold på leveransen.
  Alt arbeid på Solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. GNE SOLAR er ikke ansvarlig
  for tap forårsaket direkte eller indirekte av blant annet reparasjoner og vedlikehold utført av
  uautorisert personell.
  GNE SOLAR anbefaler å tegne serviceavtale på solcelleanlegget.
 9. Fakturering og betaling
  1. Standard betalingsbetingelser er forskuddsbetaling som er 30% av den totale kjøpesummen. Ved forsinket betaling skal kunden betale
  forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling.
  2. GNE SOLAR AS har salgspant i leveransen for tilbudssummen og for krav for eventuelle
  andre ytelser, i tråd med reglene i pantelovens §§ 314 til 322. Så lenge GNE SOLAR AS har
  salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt.
  3. GNE SOLAR er ikke ansvarlig for søknader om eller godkjennelse av eventuelle nasjonale
  eller lokale tilskuddsmidler eller støtteordninger på vegne av kunden. Priser kan oppgis brutto
  eller netto av tilskuddsmidler. Kunden er alltid ansvarlig for bruttoprisen ved levering av
  Solcelleanlegget.
 10. Garanti og reklamasjon
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsretten for varer etter kjøpslov og
  forbrukerkjøpsloven.
  Kjøperen kan ikke på eget initiativ iverksette tiltak for å utbedre en mangel på anlegget. Dersom
  dette gjøres, vil garanti på anlegget opphøre.
  Garantiperioden starter ved ferdigstilt solcelleanlegg iht. punkt 9 i disse betingelsene.
 1. Force Majeure
  GNE SOLAR skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveranser, eller for manglende levering
  eller ytelse, helt eller delvis, forårsaket av omstendigheter utenfor GNE SOLAR’s eller
  GNE SOLAR’s leverandørers kontroll, inkludert men ikke begrenset til, ett eller flere av
  følgende: brann, streik; lockout; arbeidskonflikter; epidemier; flom; ulykke; transportforsinkelser;
  krig; handelsblokade; besøksforbudsavgjørelser fra enhver rett eller dommer; eller enhver annen
  rimelig årsak, enten lignende eller ulike de allerede nevnt her. Forekomsten av enhver slik årsak eller
  årsaker til forsinkelse skal forlenge tiden for ytelsen med tiden eller tidene for enhver årsak eller
  årsaker til forsinkelse.
 2. Tvister
  Disse betingelsene og alle tilknyttede salgskontrakter er underlagt norsk lov. Det skal søkes å løse
  tvister om denne kontrakten i minnelighet. Hvis minnelig løsning av tvister ikke lykkes,
  tingrett verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå.